Cool Web

Okres sprawozdawczy

Inne strony warte obejrzenia: Praca w Łódzi

Okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczy jest to okres za który sporządza się sprawozdanie np. miesiąc, półrocze, rok. Okres obrachunkowy jest to kolejno następujące po sobie 12 miesięcy, niekoniecznie równy z rokiem kalendarzowym. Majątek firmy równy jest aktywą. Aktywa dzielimy na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Aktywa trwałe to wartości niematerialne i prawne. Można do nich zaliczyć koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne takie jak autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych. Aktywa trwałe to również rzeczowe aktywa trwałe . Do tej grupy należą środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Środki trwałe to m.in. grunty, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, ulepszenia w obcych srodkach trwałych a także inwentarz zywy. Do klasyfikacji aktyw trwałych zaliczmy nalezności długoterminowe oraz inwestycje długoterminowe. Do tej ostatniej grupy przyporządkowane są nieruchomości inwestycyjne, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe (nabyte udziały i akcje, papiery wartościowe, udzielone pożyczki) i inne długoterminowe aktywa finansowe. Aktywa obrotowe z kolei dzielą się na zapasy – materiały , które dana firma posiada, produkty w toku czyli produkcje niezakończone, produkty gotowe oraz towary , które już powstały z produkcji. Drugim z kolei są należności krótko terminowe czyli takie należności od odbiorców, od dochodzenia na drodze sądowej, od pracowników, publiczno-prawne, i na końcu pozostałe nalezności . Trzecim bardzo ważnym dla aktyw obrotowych punktem są inwestycje krótkoterminowe. Do tej grupy można zaliczyć krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne w kasie, w banku oraz inne aktywa pieniężne. Bilans dla podmiotów prowadzących działalność powinien zawierać następujące elementy składowe : nazwę i adres jednostki sporządzającej bilans, moment bilansowy – czyli dzień na jaki sporządzono bilans, wyszczególnienie pozycji i grup aktywów z podaniem ich wartości oraz wyszczególnienie pozycji i grup pasywów z podaniem ich wartości . Suma bilansowa aktywów i pasywów powinna się zgadzać. Jeżeli się nie zgadzają aktywa i pasywa ze sobą to należy jeszcze raz przeanalizować i sprawdzić kwoty przypisane do poszczególnych punktów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Unia monetarna

Kryzys w ESW potwierdził konieczności zreformowania integracji walutowej krajów WE i pozwoliły ocenić realizację pierwszego etapu unii ekonomicznej i monetarnej EMU w ramach WE, który rozpoczął się w ...

czytaj więcej

Wybór rynku docelowego

Istota nowoczesnego marketingu sprowadza się do segmentacji określonego rynku produktowego na jednorodne grupy nabywców,obierania za cel jednego lub kilku segmentów,oraz przygotowywania dla nich ściśl...

czytaj więcej

Walka Wspólnej Polityki Społecznej

Z dyskwalifikacją bezpośrednią mamy do czynienia, gdy ze względu na wymienione kryteria, osobę traktuje się mniej korzystnie niż inną osobę w podobnej sytuacji. Dyskwalifikacja pośrednia ma natomiast ...

czytaj więcej

Kredyty

Ekonomia niestety bardzo źle znosi wszelakie kredyty i ich wszystkie odmiany znane rynkowi. Pech chce, że w dzisiejszych czasach gdy ludzie zapomnieli już dawno jak się oszczędza nie można po prostu s...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy